skip to Main Content
+36 30 719 9430 info@dramex.hu 1065 Budapest, Révay utca 8. fszt. 3.

Külföldön munkát vállalók és külföldről hazaérkezők jogviszonyának rendezése – NEU70

Azon TAJ-számmal rendelkező személyek, akik valamely EGT tagállamban, Svájcban, valamint a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya* alá tartozó államban vagy nemzetközi szervezetnél biztosítottak, kötelesek bejelenteni, hogy a fentebb felsoroltak társadalombiztosítási rendszerében biztosítottak. Ugyan ez érvényes arra az esetre is, ha ezen biztosítási jogviszony megszűnik, mert  a biztosítási egészségbiztosítási jogviszonyt rendezni kell és ehhez szükség van a fentiek szerinti biztosítási jogviszony megszüntetését is bejelenteni. A bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül kell megtenni a lakóhely szerinti kormányhivatalnál.

A külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.

A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően a TAJ szám ideiglenes érvénytelenítésre kerül. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a bejelentés teljesítését követően ellenőrzésre kerül a TAJ-szám, úgy a NEAK rendszere „kék lámpa” jelzést fog mutatni.

Nem érdemes a bejelentést késedelemmel megtenni vagy elmulasztani, vagy nem megfelelően bejelenteni, mert mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után mindazon felül, hogy mivel 2020. július 1. óta a NAV rendszere automatikusan előírja az egészségügyi szolgáltatási járulékot (2021-ben havi 8 000 Ft) mindazoknak, akik nem rendelkeznek aktív vagy passzív biztosítotti jogviszonnyal, tetemes tartozást halmozhat fel az, aki nem teszi meg a kötelező bejelentést. Továbbá, a meg nem tett kijelentkezés esetén bizonyos ideig zöld jelzésű TAJ-számmal jogosulatlanul igénybe vett magyarországi ingyenes orvosi kezelések is visszamenőlegesen kiszámlázásra kerülnek.

A külföldi biztosítotti jogviszony megszűnését pedig azért kell bejelenteni, mivel esetleges újbóli magyarországi bejelentett munkavégzés esetén a munkáltató hiába jelenti be a munkavállalót, érvénytelen lesz az egészségbiztosítása.

*Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Kanada, Québec, Dél-Korea, India, Ausztrália, Mongólia, Japán, Moldova, Szerbia, Albánia, USA, Macedónia, Oroszország, Ukrajna, Koszovó

A továbbiakban az EGT-tagállamokat és Svájcot érintő igazolások és kérelmek kerülnek részletezésre.

Fő szabály szerint ezen tagállamok állampolgárára kizárólag annak a tagállamnak az egészségbiztosítási jogszabályai vonatkoznak, ahol a kereső tevékenységét végzi, így kizárólag ott köteles járulékfizetésre is. Emiatt a magyar jogszabályok alapján az ezen tagállamokban munkát vállaló magyar állampolgárra a magyar társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére (vagyis a havonta önkéntesen befizetett járulékfizetésre) sincs lehetőség.

A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően figyelemmel kell lenni arra, hogy a korábban a magyar biztosítási jogviszony alapján kiadott Európai Uniós Egészségbiztosítási kártya a TAJ szám érvénytelenítése miatt nem használható, a kártyát vissza kell küldeni.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a külföldi biztosítási jogviszony bejelentése után a magyarországi ingyenes orvosi ellátásra már nincs jogosultság. EU tagországban létrejött biztosítás esetén az adott tagország társadalombiztosítója által kibocsátott EU-s Egészségbiztosítási kártya használható orvosilag szükséges ellátás esetén, tervezett egészségügyi ellátásokra azonban nem használható.

Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről – E104/S041

Mind a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét, mind annak megszüntetését a NEU 70 bejelentő és az E104/S041 kérelem beküldésével lehet megtenni. A külföldi biztosítási jogviszony megszűnése után a TAJ szám újra érvényesítéséhez szükség van a külföldi biztosító olyan igazolására, amin a biztosítási jogviszony végét igazolja. Vannak olyan országok, melyekből csak a magyar biztosító tud igazolást kérni, ez esetben az E104/S041 kérelmet is ki kell tölteni. Ugyan ez a szabály vonatkozik azon EGT-tagállamok állampolgáraira, akik Magyarországon vállalnak munkát és így magyar biztosítási jogviszonyuk keletkezik, nekik is be kell jelenteniük a saját lakóhelyük szerinti biztosítójukhoz a Magyarországon létrejött biztosítási jogviszonyt és szüneteltetniük kell a saját lakühelyük szerinti biztosítási jogviszonyt.

Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén – E106 / S1

Amennyiben egy másik EGT-tagállamban állandó lakóhellyel rendelkező személy Magyarországon biztosított, E 106 / S1 jelű nyomtatvánnyal tudja igazolni jogosultságát a lakóhelye szerinti országban, így az egészségbiztosítási ellátások teljes körére a lakóhelye szerinti országban is jogosulttá válik, vagyis kiterjeszti a jogosultságát a lakóhely szerinti országra. De ugyan ez vonatkozik ennek fordítottjára, tehát ha a magyarországi állandó lakhellyel rendelkező személy valamely EGT-tagállamban biztosított, akkor a külföldi biztosító által kiállított S1 igazoló nyomtatvány (melyet a személynek kell a külföldi biztosítójától kérelmeznie) alapján Magyarországon is teljes természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult.  Ezen jogosultság bejegyzése után a TAJ száma alapján igénybe veheti az ellátásokat Magyarországon.

Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas részére – E121 / S1

Amennyiben egy EGT-tagállamban nyugellátásban részesülő személy lakóhelyét egy másik EGT-tagállamba helyezi át, kérheti a nyugellátás folyósítása alapján illetékes tagállam illetékes szervét, hogy számára egy E 121 / S1 nyomtatványt állítson ki, amely nyomtatvánnyal az új lakóhelye szerinti tagállamban is jogosulttá válik az egészségügyi ellátások teljes körére, a nyomtatványt kiállító tagállam terhére.

Tervezett külföldi ellátás – S2

Bár nem kapcsolódik külföldi munkavállaláshoz, mégis a társadalombiztosítás körébe tartozó kérelemről van szó. Amennyiben egy magyar biztosított állampolgár más EU-tagállamban szeretné előre tervezetten betegségét kezelni, úgy van lehetőség ezt a magyar egészségbiztosítása terhére igénybe venni, természetesen megfelelő indoklás mellett. A tervezett ellátást a másik tagállamban a magyar egészségbiztosítási szerv által kiadott és az előzetes engedélyt megtestesítő S2 nyomtatvánnyal lehet igénybe venni. Ebben az esetben azonban egyeztetni kell mind a magyar kezelőorvossal, mind a kezelésre kiválasztott más tagországi szolgáltatóval, valamint az egészségbiztosítási szervvel. Természetesen mindez vonatkozik arra az esetre is, ha egy más EU-tagállam biztosított állampolgára Magyarországon kívánja elvégeztetni tervezett műtétjét, így ugyanezen egyeztetések mellett és a biztosítója által kiadott S2 igazolással teheti ezt meg.

Forrás: kormanyablak.hu, neak.gov.hu

Szolgáltatásunk keretében megvizsgáljuk, hogy mely kérelemtípust szükséges beadni, jogosult-e annak beadására, megfelel-e minden szükséges feltételnek. Összeállítjuk a beadandó dokumentumokat, kitöltjük a kapott adatok alapján a kérelmet és gondoskodunk annak beadásáról.

Back To Top